shoprt point banner

כיום מדובר בהסמכה של כ-10% מן העובדים לתחומי הבטיחות

ממונה בטיחות עוסק בנושאי בטיחות במקום העבודה. מטרתו היא לעזור לארגונים השונים לפעול כנגד תאונות במקומות העבודה, ולמניעה של פגיעה באדם או הסבת נזק לרכוש.

שמירה על בריאות העובדים בעסק

משרדי הממשלה קוראים לחייב את מנהלי העסקים לשמור על בריאות עובדיהם. כמו כן חלה חובה על בעלי העסקים לדאוג לעריכת תכניות בטיחות מדי שנה, הכוללות את פירוט הסיכונים שבארגון, כדי לשמור על בריאות העובדים שבתחומו. מתפקידו של ממונה בטיחות לעזור לבעל העסק בביצוע התקנות המחויבות על פי חוק בתחום זה.

תחומי ההתמחות של ממונה בטיחות: ממונה בטיחות

אין להתפשר בבחירה של ממונה בטיחות

לפי החוק יש לבצע הדרכה בתחומי בטיחות בעבודה. זאת לשם שמירה על בריאות כלל העובדים ועל חייהם. בעלי עסק, עליכם לזכור שלא להתפשר בבחירת ממונה בטיחות!  חובה לשמור על כללי בטיחות וגהות בארגון. עליכם לוודא כי ממונה בטיחות שבו בחרתם הוא בעל ההסמכה הנדרשת, וכן כי הוא עומד בקריטריונים הדרושים מבחינה מקצועית ומבחינת אמינות ויושר.

תפקידיו של ממונה בטיחות בארגונים השונים

החברה העוסקת בשמירת הבטיחות במוסדות ובארגונים השונים, חייבת לספק ללקוחות כוח אדם המורכב מאנשי מקצוע מנוסים ובדרגת מיומנות גבוהה.מדובר בממונה בטיחות שיועסק במסגרת של משרה חלקית או משרה מלאה בארגון, הכל על פי צרכי הלקוחות השונים.יש לציין כי כל ממוני הבטיחות שהחברה מספקת ללקוחות הם בעלי ביטוח מקצועי, דבר המבטיח מתן שירות מעולה ואמין.

הסמכת כ-10% מהעובדים לתחומי הבטיחות

בבתי ספר שונים, מטעם החברות בתחום, מועברים קורסים, וכן ניתנות הדרכה והסמכה לממוני בטיחות כנדרש בחוק. כיום, על פי החוק של ארגון הפיקוח על העבודה, חובה למנות ממונה בטיחות בכל ארגון. מדובר בהסמכה של כ-10% מן העובדים לתחום הבטיחות. כמו כן מתקיימים קורסים להסמכתם על פי אישור משרד התמ"ת.

הקורסים  להסמכת העובדים נמשכים שלושה ימי לימוד, יום בכל שבוע. הקורסים מתבצעים בתחומי הארגון או בבית העסק של הלקוח. מחירו של קורס כזה למשך שלושה ימים, סך כולל של 24 שעות לימוד, הוא כ-650 שקל בתוספת מע"מ.