shoprt point banner

כיום ניתנים קורסים בנושא בטיחות במקומות העבודה

תפקידו של יועץ בטיחות בנס ציונה מורכב מ-19 תחומים שונים בנושאי הבטיחות. חשיבות מינוי היועץ, ושילובו בעבודה בארגונים, גדלה במידה רבה בשנים האחרונות.

תפקידיו של יועץ בטיחות: 

יועץ בטיחות בנס ציונה
יועץ בטיחות בנס ציונה

מתן תעודת מוסמך בתחומים אלה:

מתן הכשרות במקומות העבודה

יש לציין שכיום במקומות העבודה, במשרדים ובעסקים, ניתנים קורסים של יועץ בטיחות בנס ציונה המכשירים בנושאי בטיחות במתחם העבודה. במסגרת ההכשרה מתבצע גם רענון הידע מדי תקופת מסוימת גם בקרב העובדים החדשים שנתקבלו לחברה. הקורסים מקנים ידע כולל בנושאי השמירה על בטיחות בעבודה, וכן מקנים יכולת של עמידה במצבים שונים אליהם נקלעים העובדים.

חוק "בטיחות בעבודה" מחייב:

על המעביד למנות יועץ בטיחות

משרד התמ"ת מחייב כל מעביד למנות יועץ בטיחות בנס ציונה על כל חברה הכוללת למעלה מ-50 עובדים. זאת תוך התחשבות ברמת הסיכון של המבנה. מדובר במינוי של אקדמאים בעלי ידע טכני וניסיון של שנים רבות. יועץ בטיחות יפעל במקום העבודה באישור משרד התמ"ת, וזאת לפי המדדים השונים הקובעים את משך זמן עבודתו על פי רמות הסיכון לעובדים במקום.

יועץ הבטיחות ימלא את תפקידו כיועץ להנהלת הארגון רק לאחר קבלת האישור לכך מידי מפקח העבודה הראשי. תפקידו נחשב לאחראי ביותר, ועיקרו מתמצה בבדיקת עמידות הארגון בתחומי בטיחות וגהות על פי החוק.