shoprt point banner

כיום אין תחליף ליועץ בטיחות לעסקים

יש לציין כי יועץ בטיחות מופנה אליכם על ידי החברות המוסמכות לכך, המעמידות לרשותכם אנשי מקצוע מנוסים העוסקים בהפקת תוכניות בטיחות לצורך אישור של פעולות כיבוי אש, וכן למתן הרשאה לפתיחת עסקים.

תפקידיו של יועץ בטיחות:

הכנת העסק על פי דרישות איגוד הכבאים

החברות השונות מציעות טיפול בלקוחות במסגרת דרישות איגוד הכבאים. הן מכינות את העסק לקראת הביקורת של איגוד הכבאים. כמו כן הן מפקחות על התיאום בין העסקים השונים לבין איגוד זה. זאת מתוך מטרה להתאים את דרישות העסקים לחברה מבחינת מבנה העסק ומרכיבים שונים אחרים.

החברה מפקחת על הקשר בין אנשי המקצוע ללקוח

נציין כי החברה מקיימת קשר רצוף עם כל אנשי המקצוע שבתחום הבטיחות, ועוקבת אחר ביצוע התהליך ביניהם לבין הלקוח. לאחר מתן הצעת מחיר מתבצע תיאום בין הלקוחות לבין יועץ בטיחות, הנבחר על ידי החברה על פי קריטריונים בהתאם לטיפול בתחומים המבוקשים על ידי הלקוחות.

תחומי פעילות יועץ בטיחות אש: 

יועץ בטיחות
יועץ בטיחות

חשיבות תפקידו של יועץ בטיחות אש

יש לציין כי התפקיד של יועץ בטיחות הוא בעל חשיבות גדולה בכל הנוגע לתהליך בניית המבנה. הייעוץ המוגש על ידו מסייע במידה רבה בשיקולים השונים המביאים לכך שהמתחם המדובר ייבנה על פי כללי כיבוי אש. זאת לצורך מתן האישורים המקובלים על פי החוק והתקנים של רשויות כיבוי אש.

מתפקיד יועץ הבטיחות הוא לבדוק, למשל, כמה אנשים יש בכל קומה, עליו לבצע את חלוקת הבניין לאגפי בטיחות אש, וכן לבחון את יכולת העמידות של המבנה במקרים של שריפה בחלקי הבניין השונים.